Home » 2019 » สิงหาคม

ร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์พื้นที่การเรียนรู้อุตสาหกรรมการบริการการบิน จำนวน 1 ชุด วงเงิน 5,500,000.- บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 4 กันยาย...
Continue reading »

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด วงเงิน 7,062,000.- บาท (เจ็ดล้านหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 26 สิงหา...
Continue reading »