Home » จัดซื้อ-จัดจ้าง » ประกาศประกวดราคาจัดจ้างรายการ งานปรับปรุงเมนไฟฟ้าโรงแรมราชบงกช จำนวน 1 งาน วงเงิน 1,118,825.71 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างรายการ งานปรับปรุงเมนไฟฟ้าโรงแรมราชบงกช จำนวน 1 งาน วงเงิน 1,118,825.71 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)