กรกฎาคม

กรกฎาคม 31, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 67 รายการ ของงานพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรกฎาคม 31, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ ของงานพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรกฎาคม 31, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายางขนาดต่างๆ จำนวน 29 รายการ ของงานพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรกฎาคม 31, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ ของงานพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา&nb […]
กรกฎาคม 25, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ Innovative Space บริเวณคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน

กรกฎาคม 11, 2019

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562)

กรกฎาคม 10, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ ของงานพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรกฎาคม 10, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 26 รายการ ของงานพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรกฎาคม 9, 2019

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างรายการ งานปรับปรุงเมนไฟฟ้าโรงแรมราชบงกช จำนวน 1 งาน วงเงิน 1,118,825.71 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)

กรกฎาคม 4, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องประทับ