มิถุนายน

มิถุนายน 28, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบควบคุมการเข้า-ออก สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี จำนวน 1 งาน

มิถุนายน 25, 2019

ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 จำนวน 1 งาน

มิถุนายน 24, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์เอกสาร “คู่มือแนะแนวหลักสูตรแนะแนวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ”จำนวน 7,000 เล่ม

มิถุนายน 21, 2019

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง รายการ อาคารปฎิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน จำนวน 1 หลัง วงเงินค่าก่อสร้างจำนวน 23,988,003.04 บาท

มิถุนายน 21, 2019

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ Innovative Space บริเวณคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน

มิถุนายน 18, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ

มิถุนายน 18, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ

มิถุนายน 18, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 6 รายการ

มิถุนายน 18, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์สี จำนวน 1 เครื่อง

มิถุนายน 17, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ ระบบ