Home » 2019 » พฤษภาคม

ประกาศผู้นะการเสนอราคา เรื่อง จัดจ้างพิมพ์โปสเตอร์รับสมัคร จำนวน 1,000 แผ่น /แผ่นพับภาษาไทย จำนวน 1,000 แผ่น /คู่มือแนะแนวการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ไทย) จำนวน 1,000 เล่ม /คู่มือแนะแนวการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(อังกฤษ) จำนวน 500 เล่ม

Continue reading »