Home » 2019 » มีนาคม

ประกาศประกวดราคาจ้างรายการ งานปรับปรุงอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 งาน วงเงิน 1,300,000.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจ้างรายการ งานปรับปรุงอาคารเรียน...
Continue reading »

ประกาศประกวดราคาจ้างรายการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 3 จำนวน 1 งาน วงเงิน 3,019,300.- บาท (สามล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจ้างรายการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณ...
Continue reading »