ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน
กุมภาพันธ์ 26, 2019
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ตามสัญญา รายการ ระบบกล้องวงจรปิดอาคารวิทยบริการ จำนวน 1 ระบบ ของ บริษัท โปรเกรทซีฟ โซลูชั่น อินเตอร์เทรด จำกัด
มีนาคม 4, 2019

ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2561

ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะ จำหน่ายทอดตลาด พัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ มูลค่าทรัพย์สิน 4,387,351.55 บาท ราคากลางเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 15,890 บาท โดยดูจากสภาพสิ่งของที่จะขายทอดตลาด ณ สถานที่ประมูลในวันที่จำหน่ายคราวเดียวกัน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศขายทอดตลาดฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2561 (944.6 KiB, 99 downloads)

Comments are closed.