ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องปรับอากาศแบบซ่อนใต้ฝ้าขนาดไม่น้อยกว่า 38,000 BTU พร้อมติดตั้ จำนวน 54 เครื่อง วงเงิน 3,088,341.- บาท (สามล้านแปดหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)

ประกาศพิจารณาร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ Innovative Space บริเวณคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน
กุมภาพันธ์ 11, 2019
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดฝึกไมสเตอร์แมคคาทรอนิกส์ จำนวน 20 ชุด
กุมภาพันธ์ 12, 2019

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องปรับอากาศแบบซ่อนใต้ฝ้าขนาดไม่น้อยกว่า 38,000 BTU พร้อมติดตั้ จำนวน 54 เครื่อง วงเงิน 3,088,341.- บาท (สามล้านแปดหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องปรับอากาศแบบซ่อนใต้ฝ้าขนาดไม่น้อยกว่า 38,000 BTU พร้อมติดตั้ จำนวน 54 เครื่อง วงเงิน 3,088,341.- บาท (สามล้านแปดหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)

เอกสารประกวดราคา
141.6 KiB
112 Downloads
Details
ประกาศประกวดราคา
89.8 KiB
76 Downloads
Details
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อ
125.5 KiB
91 Downloads
Details
ราคากลาง
ราคากลาง
TOR004_102.pdf
68.1 KiB
89 Downloads
Details

Comments are closed.