ปรับปรุงร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องปรับอากาศแบบซ่อนใต้ฝ้าขนาดไม่น้อยกว่า 38,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 54 เครื่อง วงเงิน 3,088,341.- บาท (สามล้านแปดหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)

ประกาศราคากลางงานจ้าง รายการ ปรับปรุงอาคารสาขาวิศวกรรมวัสดุและโลหการและอาคารปฎิบัติการวิศวกรรมพลาสติก จำนวน 1 งาน วงเงิน 1,130,000.- บาท
มกราคม 31, 2019
ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ทักษะดิจิทัล จำนวน 82 เครื่อง วงเงิน 2,460,000.- บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)
กุมภาพันธ์ 5, 2019

ปรับปรุงร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องปรับอากาศแบบซ่อนใต้ฝ้าขนาดไม่น้อยกว่า 38,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 54 เครื่อง วงเงิน 3,088,341.- บาท (สามล้านแปดหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)

ปรับปรุงร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องปรับอากาศแบบซ่อนใต้ฝ้าขนาดไม่น้อยกว่า 38,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 54 เครื่อง วงเงิน 3,088,341.- บาท (สามล้านแปดหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)

ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

เอกสารประกวดราคา
292.3 KiB
44 Downloads
Details
ประกาศประกวดราคา
239.9 KiB
45 Downloads
Details
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อ
125.5 KiB
54 Downloads
Details
ราคากลาง
ราคากลาง
TOR004_96.pdf
68.1 KiB
40 Downloads
Details

Comments are closed.