กุมภาพันธ์

ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2561

ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะ จำหน่ายทอดตลาด พัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ มูลค่าทรัพย์สิน 4,387,351.55 บาท ราคากลางเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 15,890 บาท โดยดูจากสภาพสิ่งของที่จะขายทอดตลาด ณ สถานที่ประมูลในวันที่จำหน่ายคราวเดียวกัน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศขายทอดตลาดฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2561 (944.6 KiB, 73 downloads)
กุมภาพันธ์ 27, 2019

ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิ […]
กุมภาพันธ์ 26, 2019

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน

กุมภาพันธ์ 25, 2019

ประกาศ เรื่องการคืนเงินประกันสัญญา บริษัท เอไอเอ็ม อินเตอร์แนชชันแนล อลาม ซิสเต็ม จำกัด

ประกาศ เรื่องการคืนเงินประ […]
กุมภาพันธ์ 18, 2019

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ Innovative Space บริเวณคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน

กุมภาพันธ์ 18, 2019

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดฝึกไมสเตอร์แมคคาทรอนิกส์ จำนวน 20 ชุด

กุมภาพันธ์ 15, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดทดสอบเครื่องยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมโปรแกรม จำนวน 1 ชุด วงเงิน 6,500,000.- บาท

กุมภาพันธ์ 14, 2019

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดเครื่องมือปฎิบัติการด้านระบบการซ่อมบำรุงอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน จำนวน 1 ชุด วงเงิน 5,900,000.- บาท

กุมภาพันธ์ 14, 2019

ประกาศพิจารณาร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบัสโดยสาร จำนวน 2 คัน

กุมภาพันธ์ 14, 2019

ประกาศราคากลางซื้อรถบัสโดยสาร จำนวน 2 คัน

กุมภาพันธ์ 12, 2019

ประกาศพิจารณาร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดฝึกไมสเตอร์แมคคาทรอนิกส์ จำนวน 20 ชุด