มกราคม

มกราคม 31, 2019

ประกาศราคากลางงานจ้าง รายการ ปรับปรุงอาคารสาขาวิศวกรรมวัสดุและโลหการและอาคารปฎิบัติการวิศวกรรมพลาสติก จำนวน 1 งาน วงเงิน 1,130,000.- บาท

มกราคม 31, 2019

ประกาศประกวดราคาจ้าง รายการ ปรับปรุงอาคารสาขาวิศวกรรมวัสดุและโลหการและอาคารปฎิบัติการวิศวกรรมพลาสติก จำนวน 1 งาน วงเงิน 1,130,000.- บาท

มกราคม 30, 2019

ประกาศราคากลางการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ วงเงินงบประมาณ 9,000,000.- บาท

มกราคม 30, 2019

ประกาศพิจารณาร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ วงเงินงบประมาณ 9,000,000.- บาท (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 30 มค.62-4 กพ.62)

มกราคม 30, 2019

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ชุด

มกราคม 25, 2019

ประกาศราคาจ้าง รายการ ปรับปรุงอาคารโรงปฎิบัติงานช่างพื้นฐาน จำนวน 1 งาน วงเงิน 999,700.- บาท

มกราคม 25, 2019

ประกาศประกวดราคาจ้าง รายการ ปรับปรุงอาคารโรงปฎิบัติงานช่างพื้นฐาน จำนวน 1 งาน วงเงิน 999,700.- บาท

มกราคม 24, 2019

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดทดสอบเครื่องยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมโปรแกรม จำนวน 1 ชุด วงเงิน 6,500,000.- บาท

มกราคม 23, 2019

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดเครื่องมือปฎิบัติการด้านระบบการซ่อมบำรุงอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน จำนวน 1 ชุด วงเงิน 5,900,000.- บาท

มกราคม 23, 2019

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดฝึกปฎิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน จำนวน 1 ชุด วงเงิน 13,000,000.- บาท