ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง รายการ ปรับปรุงห้องปฎิบัติการถ่ายทำภาพยนตร์และวิดีทัศน์ จำนวน 1 งาน วงเงิน 4,455,000.- บาท

 

มกราคม 5, 2018

ประกาศประกวดราคาจ้าง รายการ ปรับปรุงห้องปฎิบัติการถ่ายทำภาพยนตร์และวิดีทัศน์ จำนวน 1 งาน วงเงิน 4,455,000.- บาท

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]
มกราคม 5, 2018

ประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงไฟฟ้าแรงสูง จำนวน 1 งาน

2018-01-05_01JB 2018-01-05 […]
มกราคม 5, 2018

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์การเรียนรู้ (Library HUB) จำนวน 1 ชุด วงเงิน 12,000,000.- บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุ […]
มกราคม 4, 2018

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องพัฒนาความรู้วิทยาศาสตร์แพทย์ประยุกต์ จำนวน 1 ชุด

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]
มกราคม 4, 2018

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างตรวจสุขภาพนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-5 ปีการศึกษา 2560

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง […]
มกราคม 4, 2018

ประกาศลงร่างวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องพัฒนาความรู้วิทยาศาสตร์แพทย์ประยุกต์ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 5,724,000.- บาท (ครั้งที่ 2) วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 4 – 9 มค.60

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]
มกราคม 4, 2018

ประกาศประกวดราคาจ้าง รายการ ปรับปรุงอาคารและห้องปฎิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 งาน วงเงิน 2,470,700.- บาท

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]
มกราคม 4, 2018

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดหุ่นยนต์เชื่อมและการจำลองทางคณิตศาสตร์ในระบบวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด

มกราคม 3, 2018

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศพร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 28,000,000.- บาท (ยี่สิบแปดล้านบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณ […]
มกราคม 3, 2018

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ระบบบริการเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงบ้านพักข้าราชการ จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณ […]