ธันวาคม 11, 2018

ร่างประกาศประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดทดสอบเครื่องยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมโปรแกรม จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ธันวาคม 11, 2018

ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ รายการ ชุดทดสอบเครื่องยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมโปรแกรม วงเงิน 6,500,000 บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ธันวาคม 7, 2018

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด วงเงิน 7,062,000.- บาท (เจ็ดล้านหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภ […]
ธันวาคม 7, 2018

ร่างประกาศประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด วงเงิน 7,062,000.- บาท (เจ็ดล้านหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ร่างประกาศประชาวิจารณ์จัดซ […]
ธันวาคม 6, 2018

ประกาศประกวดราคาซื้อรถประจำตำแหน่งอธิการบดี จำนวน 1 คัน

ธันวาคม 4, 2018

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับการประมวลผลด้านกราฟิกและภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 ชุด

ธันวาคม 3, 2018

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดปฎิบัติการซ่อมบำรุงทางอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน จำนวน 1 ชุด วงเงิน 16,352,900.- บาท

ธันวาคม 3, 2018

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดปฎิบัติการด้านระบบควบคุม ทดสอบส่วนการตรวจวัดด้านอิเล็กทรอนิกส์อากาศยานและระบบการจัดส่งจ่ายกำลังและสัญญาณทางไฟฟ้าของอากาศยานและการบิน จำนวน 1 ชุด วงเงิน 8,500,000.- บาท

ธันวาคม 3, 2018

ประกาศร่างวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดปฎิบัติการด้านระบบควบคุม ทดสอบส่วนการตรวจวัดด้านอิเล็กทรอนิกส์อากาศยานและระบบการจัดส่งจ่ายกำลังและสัญญาณทางไฟฟ้าของอากาศยานและการบิน จำนวน 1 ชุด วงเงิน 8,500,000.- บาท (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 3-7 ธค.61)

พฤศจิกายน 30, 2018

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ รายการ สารเคมี สำหรับผลิตน้ำประปา จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ด้วยเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒