ประกาศเปิดรับสมัครผู้ประกอบการการบริหารจัดการผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มราชมงคลธัญบุรี และผู้ประกอบการบริหารจัดการโรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดปฏิบัติการด้านระบบควบคุม ทดสอบส่วนการตรวจวัดด้านอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน และระบบการจัดส่งจ่ายกำลังและสัญญาณทางไฟฟ้าของอากาศยานและการบิน จำนวน 1 ชุด วงเงิน 8,500,000.- บาท (แปดล้านห้าแสนบาทถ้วน)
ธันวาคม 12, 2018
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด วงเงิน 7,062,000.- บาท (เจ็ดล้านหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ธันวาคม 14, 2018

ประกาศเปิดรับสมัครผู้ประกอบการการบริหารจัดการผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มราชมงคลธัญบุรี และผู้ประกอบการบริหารจัดการโรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยสำนักจัดการทรัพย์สิน มีความสชประสงค์เปิดรับผู้ประกอบการการบริหารจัดการผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มภายใต้เครื่องหมาย “ราชมงคลธัญบุรี” และผู้ประกอบการบริหารจัดการโรงอาหารกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอไว้ตามรายละเอียดแนบประกาศนี้

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักจัดการทรัพย์สิน โทร. 0 2549 3060 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการการบริหารจัดการผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มราชมงคลธัญบุรี (1.7 MiB, 50 downloads)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการบริหารจัดการโรงอาหารกลาง (1.2 MiB, 59 downloads)

 

Comments are closed.