Home » 2018 » ธันวาคม

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบป้องกันความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายความเร็วสูง จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 6,000,000.- บาท (หกล้านบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบป้องกั...
Continue reading »

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบป้องกันความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายความเร็วสูง จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 6,000,000.- บาท (หกล้านบาทถ้วน)

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบป้องกันค...
Continue reading »

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์รายกาย ระบบป้องกันความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายความเร็วสูง จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 6,000,000.- บาท (หกล้านบาทถ้วน)

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์รายกาย ระบบ...
Continue reading »

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด วงเงิน 7,062,000.- บาท (เจ็ดล้านหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ลิฟต์โดยส...
Continue reading »

ประกาศเปิดรับสมัครผู้ประกอบการการบริหารจัดการผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มราชมงคลธัญบุรี และผู้ประกอบการบริหารจัดการโรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยสำนักจ...
Continue reading »

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดปฏิบัติการด้านระบบควบคุม ทดสอบส่วนการตรวจวัดด้านอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน และระบบการจัดส่งจ่ายกำลังและสัญญาณทางไฟฟ้าของอากาศยานและการบิน จำนวน 1 ชุด วงเงิน 8,500,000.- บาท (แปดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

Continue reading »