พฤศจิกายน

พฤศจิกายน 30, 2018

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ รายการ สารเคมี สำหรับผลิตน้ำประปา จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ด้วยเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒

พฤศจิกายน 30, 2018

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน ๔ รายการ ของงานพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
พฤศจิกายน 29, 2018

ประกาศพิจารณาร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถประจำตำแหน่งอธิการบดี จำนวน 1 คัน

พฤศจิกายน 29, 2018

ประกาศพิจารณาร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถประจำตำแหน่งอธิการบดี จำนวน 1 คัน

พฤศจิกายน 29, 2018

ประกาศราคากลางซื้อรถประจำตำแหน่งอธิการบดี จำนวน 1 คัน

พฤศจิกายน 28, 2018

ประกาศพิจารณาร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับการประมวลผลด้านกราฟิกและภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 ชุด

พฤศจิกายน 28, 2018

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับการประมวลผลด้านกราฟิกและภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 ชุด

พฤศจิกายน 28, 2018

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ ถังออกซิเจน 1.5 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
พฤศจิกายน 28, 2018

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการ จัดซื้อเสื้อ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 964,890.- บาท

พฤศจิกายน 27, 2018

ประกาศร่างวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดปฎิบัติการซ่อมบำรุงทางอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน จำนวน 1 ชุด วงเงิน 16,352,900.- บาท

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]