Home » 2018 » ตุลาคม

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ของกองพัฒนานักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ...
Continue reading »

ประกาศราคากลางจ้างเหมาล้างทำความสะอาดภาชนะโรงอาหารกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 405,000.-บาท

ประกาศราคากลางจ้างเหมาล้างทำความสะอาดภาชนะโรงอาห...
Continue reading »

ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตงานข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวนโยบายและข่าวกิจกรรมทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทางสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 896,500.-บาท

ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตงานข่าวประชาสัมพันธ์ข่าว...
Continue reading »

ประกาศราคากลางจ้างผลิตงานข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวนโยบายและข่าวกิจกรรมทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทางสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 896,500.-บาท

ประกาศราคากลางจ้างผลิตงานข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวนโ...
Continue reading »