ประกาศ เรื่อง การริบหลักประกันสัญญา

ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการระหว่างวันที่ 12-16 พฤษภาคม 2558 เป็นจำนวนเงิน 432,000 บาท และได้วางเงินสดเป็นหลักประกัน จำนวน 21,600 บาท มหาวิทยาลัยฯ ได้ยกเลิกสัญญาจ้างแล้ว และไม่สามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ จึงขิริบหลักประกันสัญญา รายละเอียดดังแนบ

Comments are closed.