Home » 2018 » สิงหาคม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง อาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ ระบบ (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบเครือข...
Continue reading »

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล : การจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ...
Continue reading »

ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์และติดสติ๊กเกอร์รถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ จำนวน 7 คัน เป็นเงิน 115,500.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์และติดสติ๊กเกอร์รถขับเคล...
Continue reading »

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างผลิตงานข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวนโยบายและข่าวกิจกรรมทั้่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทางสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 978,000.-บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างผลิต...
Continue reading »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 44 สถานี วงเงิน 2,988,000 บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งต่อไปนี้เ...
Continue reading »

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับแก้สีในงานภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 ชุด วงเงิน 2,740,000.- บาท

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประ...
Continue reading »

ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดกลุ่มอาคารสำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ ระบบ (สวส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดกลุ่มอาคารสำนักวิท...
Continue reading »