กรกฎาคม

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ รายการ ชุดพัฒนาและเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนห้องเรียนออนไลน์ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 3,250,000.- บาท (สามล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561

กรกฎาคม 5, 2018

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ รายการ ชุดพัฒนาและเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนห้องเรียนออนไลน์ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 3,250,000.- บาท (สามล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ ราย […]
กรกฎาคม 5, 2018

ประกาศราคากลาง รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 80 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด วงเงิน 4,755,000.- บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประกาศราคากลาง รายการ ครุภ […]
กรกฎาคม 5, 2018

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 80 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด วงเงิน 4,755,000.- บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ ครุ […]
กรกฎาคม 2, 2018

ราคากลาง รายการ ระบบบริหารจัดการเครือข่ายหลัก (Cyber Security) จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 4,500,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ราคากลาง รายการ ระบบบริหาร […]
กรกฎาคม 2, 2018

ประกาศร่างเอกสารประชาวิจารณ์ รายการ ระบบบริหารจัดการเครือข่ายหลัก (Cyber Security) จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 4,500,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ประกาศร่างเอกสารประชาวิจาร […]