กรกฎาคม

กรกฎาคม 24, 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าเอกสาร จำนวน 1 รายการ ของกองบริหารงานบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรกฎาคม 24, 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพรมห้องทรงงานภายในห้องประทับ จำนวน 1 ชุดของกองกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรกฎาคม 24, 2018

พรมห้องทรงงานภายในห้องประทับ จำนวน 1 ชุด จากเงินรายได้งบกลางของมหาวิทยาลัยฯ

พรมห้องทรงงานภายในห้องประท […]
กรกฎาคม 24, 2018

ประกาศราคากลางจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จานวน 37 รายการ เป็นเงิน 494,928.50 (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาทห้าสิบสตางค์)

กรกฎาคม 24, 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 37 รายการ ของงานพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรกฎาคม 23, 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

กรกฎาคม 20, 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ ของงานพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรกฎาคม 20, 2018

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 40 เครื่อง วงเงิน 1,200,000.- บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับป […]
กรกฎาคม 18, 2018

ประกาศโครงการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

ส่งเอกสารข้อเสนอโครงการ จั […]
กรกฎาคม 17, 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าเอกสารผ้า 300 D ต่อลายผ้าขาวม้า ขนาด 16 x 10 x 5 นิ้ว จานวน 40 ใบ ของงานพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง