ประกาศ เรื่อง การยึดหลักประกันสัญญา

ตามที่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดยมีบริษัท ก้าวหน้าดีมีสุข จำกัด เป็นผู้รับจ้าง โดยบริษัท ได้ว่าเงินสดเป็นหลักประกันสัญญา ซึ่งพ้นภาระผูกพันกับมหาวิทยาลัยฯ แล้ว บริษัทฯ ไม่มาติดต่อขอรับ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ยึดหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ของแผ่นดิน ต่อไป

Comments are closed.