ประกาศ การคืนเงินประกันสัญญา

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ทำสัญญาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคาร I WORK จำนวน 1 งาน ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด 2 ที พี คอนสตรัคชั่น เป็นผู้รับจ้าง และได้ว่างหลักประกันสัญญาเป็นเงินสด ผู้รับจ้างไม่แจ้งความประสงค์ขอคืนภายในกำหนด มหาวิทยาลัยฯ จึงนำเงินประกันสัญญาส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน ต่อไป

Comments are closed.