มิถุนายน

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดอุปกรณ์การฝึกทักษะทางวิชาชีพการพยาบาลระดับสูง จำนวน 1 ชุด วงเงิน 7,000,000.- บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)