ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทักษะคอมพิวเตอร์ Digital Literacy จำนวน 1 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 4,550,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ ชุดอุปกรณ์การฝึกทักษะทางวิชาชีพการพยาบาลระดับสูง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 6,950,000.- บาท (หกล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
มิถุนายน 20, 2018
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 38 รายการ เป็นเงิน 149,222.20 (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบสองบาทยี่สิบสตางค์)
มิถุนายน 22, 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทักษะคอมพิวเตอร์ Digital Literacy จำนวน 1 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 4,550,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทักษะคอมพิวเตอร์ Digital Literacy จำนวน 1 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 4,550,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
77.4 KiB
42 Downloads
Details

Comments are closed.