ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ ชุดอุปกรณ์การฝึกทักษะทางวิชาชีพการพยาบาลระดับสูง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 6,950,000.- บาท (หกล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการประมูลราคารถยนต์ราชการ และยกเลิกการจำหน่ายรถยนต์ราชการ ด้วยวิธีการขายทอดตลาด จำนวน 8 คัน
มิถุนายน 18, 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทักษะคอมพิวเตอร์ Digital Literacy จำนวน 1 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 4,550,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
มิถุนายน 21, 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ ชุดอุปกรณ์การฝึกทักษะทางวิชาชีพการพยาบาลระดับสูง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 6,950,000.- บาท (หกล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ ชุดอุปกรณ์การฝึกทักษะทางวิชาชีพการพยาบาลระดับสูง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 6,950,000.- บาท (หกล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
75.2 KiB
36 Downloads
Details

Comments are closed.