มิถุนายน

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 40 เครื่อง

 

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 40 เครื่อง

NameSizeHits
NameSizeHits
01-ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี206.8 KiB24
02-รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์91.9 KiB26
03-เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์262.7 KiB20
04-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ75.1 KiB17
มิถุนายน 29, 2018

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 40 เครื่อง

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิ […]
มิถุนายน 28, 2018

วัสดุหมึกพิมพ์ จำนวน 23 รายการ กพน.

วัสดุหมึกพิมพ์ จำนวน 23 รา […]
มิถุนายน 25, 2018

เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นบ้านพักสวัสดิการข้าราชการ จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 377,500.- บาท

เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นบ้า […]
มิถุนายน 22, 2018

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 38 รายการ เป็นเงิน 149,222.20 (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบสองบาทยี่สิบสตางค์)

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ […]
มิถุนายน 21, 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทักษะคอมพิวเตอร์ Digital Literacy จำนวน 1 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 4,550,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัด […]
มิถุนายน 20, 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ ชุดอุปกรณ์การฝึกทักษะทางวิชาชีพการพยาบาลระดับสูง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 6,950,000.- บาท (หกล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาราย […]
มิถุนายน 18, 2018

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการประมูลราคารถยนต์ราชการ และยกเลิกการจำหน่ายรถยนต์ราชการ ด้วยวิธีการขายทอดตลาด จำนวน 8 คัน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
มิถุนายน 18, 2018

ประกาศแผนการจัดจ้าง รายการ งานปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน วงเงิน 1,900,000.- บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
มิถุนายน 14, 2018

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง จำหน่ายซากวัสดุที่ได้รับจากการรื้อถอน จากงานจากปรับปรุงอาคารภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

จำหน่ายซากวัสดุที่ได้รับจา […]
มิถุนายน 13, 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถโดยสารพลังงานไฟฟ้า พร้อมคนขับ จำนวน 7 คัน โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]