Home » 2018 » มิถุนายน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทักษะคอมพิวเตอร์ Digital Literacy จำนวน 1 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 4,550,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุ...
Continue reading »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ ชุดอุปกรณ์การฝึกทักษะทางวิชาชีพการพยาบาลระดับสูง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 6,950,000.- บาท (หกล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ ชุดอุปกรณ์การฝึกทั...
Continue reading »

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการประมูลราคารถยนต์ราชการ และยกเลิกการจำหน่ายรถยนต์ราชการ ด้วยวิธีการขายทอดตลาด จำนวน 8 คัน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องก...
Continue reading »

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง จำหน่ายซากวัสดุที่ได้รับจากการรื้อถอน จากงานจากปรับปรุงอาคารภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

จำหน่ายซากวัสดุที่ได้รับจากการรื้อถอน จากงานจากป...
Continue reading »