Home » 2018 » พฤษภาคม

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดอุปกรณ์การฝึกทักษะทางวิชาชีพการพยาบาลระดับสูง จำนวน 1 ชุด วงเงิน 7,000,000.- บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดอุปกรณ์ก...
Continue reading »

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดอุปกรณ์การฝึกทักษะทางวิชาชีพการพยาบาลระดับสูง จำนวน 1 ชุด วงเงิน 7,000,000.- บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุด...
Continue reading »

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทักษะคอมพิวเตอร์ Digital Literacy จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 4,560,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห...
Continue reading »