Home » 2018 » เมษายน

ประกาศราคากลางจัดจ้าง รายการ งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 7 จำนวน 1 งาน วงเงินราคากลาง 1,106,183.08 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามบาทแปดสตางค์)

ประกาศราคากลางจัดจ้าง รายการ งานปรับปรุงห้องปฏิบ...
Continue reading »

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดจ้างรายการ งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 7 จำนวน 1 งาน วงเงิน 1,054,979.35 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสามสิบห้าสตางค์)

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดจ้างรายการ งานปรับปรุงห...
Continue reading »