Home » 2018 » มีนาคม

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 107 เครื่อง วงเงิน 3,205,720.- บาท (สามล้านสองแสนห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องคอ...
Continue reading »

ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 107 เครื่อง วงเงิน 3,205,720.- บาท (สามล้านสองแสนห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร...
Continue reading »

ประกาศร่างเอกสารประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 107 เครื่อง วงเงิน 3,205,720.- บาท (สามล้านสองแสนห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ประกาศร่างเอกสารประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์รายกา...
Continue reading »

ประกาศร่างเอกสารประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ประจำศูนย์บริการ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 8,000,000.- บาท (แปดล้านบาทถ้วน)

ประกาศร่างเอกสารประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายก...
Continue reading »

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 98 เครื่อง เป็นเงิน 2,940,000.- บาท (สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องคอ...
Continue reading »