Home » 2018 » กุมภาพันธ์

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนระดับปริญญาโท จำนวน 1 ชุด วงเงิน 917,600.- บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดครุภัณ...
Continue reading »

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนระดับปริญญาโท จำนวน 1 ชุด วงเงิน 917,600.- บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดครุภัณฑ์...
Continue reading »

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนระดับปริญญาโท จำนวน 1 ชุด วงเงิน 917,600.- บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดค...
Continue reading »

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดควบคุมคุณภาพเพื่องานตัดต่อภาพเคลื่อนไหวระบบดิจิทัลความละเอียด 4K จำนวน 1 ชุด วงเงิน 3,500,000.- บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์...
Continue reading »