Home » 2018 » มกราคม

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้าง รายการ ปรับปรุงห้องปฎิบัติการถ่ายทำภาพยนตร์และวิดีทัศน์ จำนวน 1 งาน วงเงิน 4,455,000.- บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์...
Continue reading »

ประกาศเผยแพร่เพื่อพิจารณาร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา ระยะแรก จำนวน 1 ระบบ

2018-01-25_02JB 2018-01-25_03JB 2018-01-25_04JB
Continue reading »

ประกาศประกวดราคาจ้างรายการ ปรับปรุงอาคารและห้องปฎิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์...
Continue reading »