ธันวาคม

ด้วย กองอาคารสถานที่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ ๑๔,๐๑๘,๙๗๖.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)
ราคากลาง

รายละเอียด

รายละเอียดขอบเขตงาน

ธันวาคม 6, 2017

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย กองอาคารสถานที่ มีควา […]
ธันวาคม 6, 2017

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย กองอาคารสถานที่ มีควา […]
ธันวาคม 6, 2017

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดควบคุมคุณภาพเพื่องานตัดต่อภาพเคลื่อนไหวระบบดิจิทัล ความละเอียด 4K จำนวน 1 ชุด วงเงิน 3,500,000.- บาท

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]
ธันวาคม 5, 2017

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามเทนนิส จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ธันวาคม 5, 2017

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงยิมเนเซียม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ธันวาคม 4, 2017

ประกาศ ประกาศราคากลางจ้างผลิตกระติกน้ำสูญญากาศสกรีนโลโก้มหาวิทยาลัยฯ จำนวน 500 ใบ วงเงิน 109,000.-บาท

ประกาศราคากลางจ้างผลิตกระต […]