ประกาศพิจารณาร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดหุ่นยนต์เชื่อมและการจำลองทางคณิตศาสตร์ในระบบวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด

Comments are closed.