ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดแยกวิเคราะห์หาปริมาณชนิดและปริมาณสารในสภาวะแก๊ส (GCMS) จำนวน 1 ชุด วงเงิน 2,400,000.- บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ์ ขนาด 500 MHz จำนวน 1 ชุด
ธันวาคม 21, 2017
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล : การจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ธันวาคม 22, 2017

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดแยกวิเคราะห์หาปริมาณชนิดและปริมาณสารในสภาวะแก๊ส (GCMS) จำนวน 1 ชุด วงเงิน 2,400,000.- บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดแยกวิเคราะห์หาปริมาณชนิดและปริมาณสารในสภาวะแก๊ส (GCMS) จำนวน 1 ชุด วงเงิน 2,400,000.- บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)

เอกสารประกวดราคา
140.7 KiB
41 Downloads
Details
ประกาศประกวดราคา
92.5 KiB
52 Downloads
Details
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อ
139.5 KiB
32 Downloads
Details

Comments are closed.