ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ์ ขนาด 500 MHz จำนวน 1 ชุด

ประกาศร่างวิจารณ์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ์ ขนาด 500 MHz จำนวน 1 ชุด (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 21 -26 ธค.60)
ธันวาคม 21, 2017
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดแยกวิเคราะห์หาปริมาณชนิดและปริมาณสารในสภาวะแก๊ส (GCMS) จำนวน 1 ชุด วงเงิน 2,400,000.- บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)
ธันวาคม 22, 2017

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ์ ขนาด 500 MHz จำนวน 1 ชุด

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ  ครุภัณฑ์ชุดนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ์ ขนาด 500 MHz

จำนวน 1 ชุด วงเงิน 29,240,000.- บาท (ยี่สิบเก้าล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

 

 

 

ราคากลาง211260
ราคากลาง211260
%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87211260.pdf
78.5 KiB
24 Downloads
Details

Comments are closed.