ธันวาคม

ธันวาคม 29, 2017

ประกาศพิจารณาร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดหุ่นยนต์เชื่อมและการจำลองทางคณิตศาสตร์ในระบบวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด

2017-12-29_01JB 2017-12-29 […]
ธันวาคม 29, 2017

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน Internet of Things (IOT) จำนวน ๑ ชุด

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]
ธันวาคม 29, 2017

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดทดลองและควบคุมระบบอัตโนมัติเสมือนจริง Industry 4.0 พร้อมโปรแกรม จำนวน 1 ชุด

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโ […]
ธันวาคม 29, 2017

ประกาศราคากลางจัดซื้อชุดแข่งขัน และชุดวอร์ม จำนวน 2 รายการ วงเงิน 727,500 บาท

ประกาศราคากลางจัดซื้อชุดแข […]
ธันวาคม 29, 2017

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดแข่งแขัน และชุดวอร์ม จำนวน 2 รายการ วงเงิน 727,500 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดแข่ […]
ธันวาคม 28, 2017

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ์ ขนาด 500 MHz จำนวน 1 ชุด

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]
ธันวาคม 28, 2017

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์การเรียนรู้ (Library HUB) จำนวน 1 ชุด วงเงิน 12,000,000.- บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน)

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภั […]
ธันวาคม 28, 2017

ประกาศร่างประชาวิจารณ์รายการ ครุภัณฑ์การเรียนรู้ (Library HUB) จำนวน 1 ชุด วงเงิน 12,000,000.- บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน)

ประกาศร่างประชาวิจารณ์รายก […]
ธันวาคม 26, 2017

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ระบบบริการเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงบ้านพักข้าราชการ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภั […]
ธันวาคม 26, 2017

ประกาศร่างเอกสารประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ระบบบริการเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงบ้านพักข้าราชการ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ประกาศร่างเอกสารประชาวิจาร […]