ประกาศร่างเอกสารและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเช่ารถราชการพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 10 คัน (รถตู้ 8 คัน และรถเก๋ง 2 คัน) ระยะเวลาเช่า 5 ปี วงเงินงบประมาณ 19,194,000 บาท

ประกาศประกวดราคาจ้างรายการ ปรับปรุงห้องเรียนรวมและห้องปฏิบัติการเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน วงเงิน 5,112,500.- บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
พฤศจิกายน 22, 2017
ประกาศราคากลางร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถราชการพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 10 คัน (รถตู้ 8 คัน และรถเก๋ง 2 คัน)
พฤศจิกายน 22, 2017

ประกาศร่างเอกสารและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเช่ารถราชการพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 10 คัน (รถตู้ 8 คัน และรถเก๋ง 2 คัน) ระยะเวลาเช่า 5 ปี วงเงินงบประมาณ 19,194,000 บาท

ด้วย กองอาคารสถานที่ มีความประสงค์จัดจ้างเช่ารถราชการพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 10 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รถตู้ 8 คัน และรถเก๋ง 2 คัน) ระยะเวลาเช่า 5 ปี วงเงินงบประมาณ 19,194,000 บาท

ประกาศ

เอกสารประกวดราคา

รายละเอียดประกอบการจ้างเช่ารถราชการ TOR

Comments are closed.