ตุลาคม

ประกาศร่างวิจาร์ณงานซื้อครุภัณฑ์ รายการ อัฒจันทร์ประกอบได้ประจำสนามกีฬา จำนวน 2 รายการ วงเงิน 5,600,000.- (ห้าล้านหกแสนบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2560 – 31 ตุลาคม 2560

ตุลาคม 20, 2017

ประกาศร่างวิจาร์ณงานซื้อครุภัณฑ์ รายการ อัฒจันทร์ประกอบได้ประจำสนามกีฬา จำนวน 2 รายการ วงเงิน 5,600,000.- (ห้าล้านหกแสนบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2560 – 31 ตุลาคม 2560

ประกาศร่างวิจาร์ณงานซื้อคร […]
ตุลาคม 19, 2017

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 2 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ […]
ตุลาคม 19, 2017

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 28 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ […]
ตุลาคม 18, 2017

ประกาศราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดสำนักงานผู้ตัดสินสำเร็จรูป จำนวน 4 ชุด วงเงิน 1,000,000.- (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ประกาศราคากลางงานซื้อครุภั […]
ตุลาคม 18, 2017

ประกาศร่างวิจาร์ณงานซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดสำนักงานผู้ตัดสินสำเร็จรูป จำนวน 4 ชุด วงเงิน 1,000,000.- (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2560 – 27 ตุลาคม 2560

ประกาศร่างวิจาร์ณงานซื้อคร […]
ตุลาคม 10, 2017

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 496,822.40 (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบสองบาทสี่สิบสตางค์)

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ […]
ตุลาคม 10, 2017

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ เป็นเงิน 194,812.- (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบสองบาทถ้วน)

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ […]
ตุลาคม 10, 2017

ประกาศราคากลางจัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 456,248.- (สี่แสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)

ประกาศราคากลางจัดซื้อผงหมึ […]
ตุลาคม 5, 2017

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า จำนวน 1,072 ชุด

2017-10-05_01JB
ตุลาคม 5, 2017

ประกาศ เรื่องการประมูลราคาขายทอดตลาด

ประกาศ เรื่องการประมูลราคา […]