ประกาศร่างวิจาร์ณงานซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดสำนักงานผู้ตัดสินสำเร็จรูป จำนวน 4 ชุด วงเงิน 1,000,000.- (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2560 – 27 ตุลาคม 2560

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 496,822.40 (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบสองบาทสี่สิบสตางค์)
ตุลาคม 10, 2017
ประกาศราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดสำนักงานผู้ตัดสินสำเร็จรูป จำนวน 4 ชุด วงเงิน 1,000,000.- (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
ตุลาคม 18, 2017

ประกาศร่างวิจาร์ณงานซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดสำนักงานผู้ตัดสินสำเร็จรูป จำนวน 4 ชุด วงเงิน 1,000,000.- (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2560 – 27 ตุลาคม 2560

ประกาศร่างวิจาร์ณงานซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดสำนักงานผู้ตัดสินสำเร็จรูป จำนวน 4 ชุด วงเงิน 1,000,000.- (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

เอกสารประกวด
เอกสารประกวด
%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94_3.pdf
407.5 KiB
13 Downloads
Details
ประกาศฯ
ประกาศฯ
%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AF_4.pdf
273.6 KiB
20 Downloads
Details
รายละเอียดประกอบฯ
รายละเอียดประกอบฯ
%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AF_2.pdf
93.7 KiB
24 Downloads
Details

Comments are closed.