ประกาศราคากลางจัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 456,248.- (สี่แสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)

ประกาศราคากลางจัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 456,248.- (สี่แสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)

ราคากลางฯ
ราคากลางฯ
%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AF_4.pdf
157.3 KiB
29 Downloads
Details

Comments are closed.