ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า จำนวน 1,072 ชุด

ประกาศ เรื่องการประมูลราคาขายทอดตลาด
ตุลาคม 5, 2017
ประกาศราคากลางจัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 456,248.- (สี่แสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)
ตุลาคม 10, 2017

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า จำนวน 1,072 ชุด

Comments are closed.