Home » 2017 » ตุลาคม

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอัฒจันทร์ 1 (สนามกีฬากลาง) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 1,300,000.00 (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอัฒจันทร์ 1 (สนามกีฬ...
Continue reading »

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงยิมเนเซียม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 2,550,000.00 บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงยิมเนเซียม จำนวน 1 งาน ด้ว...
Continue reading »

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงสนามเทนนิส จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 4,994,046.82 บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่สิบหกบาทแปดสิบสองสตางค์)

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงสนามเทนนิส จำนวน 1 งาน...
Continue reading »

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามเทนนิส จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 4,994,046.82 บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่สิบหกบาทแปดสิบสองสตางค์)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามเทนนิส จานวน ๑ งาน ด้ว...
Continue reading »