Home » จัดซื้อ-จัดจ้าง » ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสร้างและแสดงผลสื่อปฏิสัมพันธ์เสมือนจริงสาหรับงาน Performancing จานวน 1 ชุด ราคากลาง 1,135,000 บาท

ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสร้างและแสดงผลสื่อปฏิสัมพันธ์เสมือนจริงสาหรับงาน Performancing จานวน 1 ชุด ราคากลาง 1,135,000 บาท

ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสร้างและแสดงผลสื่อปฏิสัมพันธ์เสมือนจริงสาหรับงาน Performancing จานวน 1 ชุด ราคากลาง 1,135,000 บาท
ราคากลาง ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสร้างและแสดงสื่อปฏิสัมพันธ์เสมือนจริงฯ