ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสร้างและแสดงผลสื่อปฏิสัมพันธ์เสมือนจริงสาหรับงาน Performancing จานวน 1 ชุด ราคากลาง 1,135,000 บาท

ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสร้างและแสดงผลสื่อปฏิสัมพันธ์เสมือนจริงสาหรับงาน Performancing จานวน 1 ชุด
สิงหาคม 18, 2017
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน์ชั้นที่่1-4และอาคารปฏิบัติการพิมพ จำนวน 1งาน พื้นที่์15,471.00์ตารางเมตร
สิงหาคม 18, 2017

ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสร้างและแสดงผลสื่อปฏิสัมพันธ์เสมือนจริงสาหรับงาน Performancing จานวน 1 ชุด ราคากลาง 1,135,000 บาท

ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสร้างและแสดงผลสื่อปฏิสัมพันธ์เสมือนจริงสาหรับงาน Performancing จานวน 1 ชุด ราคากลาง 1,135,000 บาท
ราคากลาง ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสร้างและแสดงสื่อปฏิสัมพันธ์เสมือนจริงฯ

Comments are closed.