Home » จัดซื้อ-จัดจ้าง » ประกาศราคากลางจ้างเหมาทาความสะอาดอาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน์ชั้นที่่1-4 และอาคารปฏิบัติการพิมพ จำนวน 1งาน พื้นที่์15,471.00 ตารางเมตร ราคากลาง 1,712,947.50 บาท

ประกาศราคากลางจ้างเหมาทาความสะอาดอาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน์ชั้นที่่1-4 และอาคารปฏิบัติการพิมพ จำนวน 1งาน พื้นที่์15,471.00 ตารางเมตร ราคากลาง 1,712,947.50 บาท

ประกาศราคากลางจ้างเหมาทาความสะอาดอาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน์ชั้นที่่1-4 และอาคารปฏิบัติการพิมพ จำนวน 1งาน พื้นที่์15,471.00 ตารางเมตร ราคากลาง 1,712,947.50 บาท
ตารางแสดงวงเงินราคากลาง ปีงบประมาณ 2561