ประกาศราคากลางจ้างเหมาทาความสะอาดอาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน์ชั้นที่่1-4 และอาคารปฏิบัติการพิมพ จำนวน 1งาน พื้นที่์15,471.00 ตารางเมตร ราคากลาง 1,712,947.50 บาท

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน์ชั้นที่่1-4และอาคารปฏิบัติการพิมพ จำนวน 1งาน พื้นที่์15,471.00์ตารางเมตร
สิงหาคม 18, 2017
ประกาศประกวดราคาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ อาคารคณะศิลปศาสตร์ และอาคารศิลปะประจำชาติ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สิงหาคม 21, 2017

ประกาศราคากลางจ้างเหมาทาความสะอาดอาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน์ชั้นที่่1-4 และอาคารปฏิบัติการพิมพ จำนวน 1งาน พื้นที่์15,471.00 ตารางเมตร ราคากลาง 1,712,947.50 บาท

ประกาศราคากลางจ้างเหมาทาความสะอาดอาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน์ชั้นที่่1-4 และอาคารปฏิบัติการพิมพ จำนวน 1งาน พื้นที่์15,471.00 ตารางเมตร ราคากลาง 1,712,947.50 บาท
ตารางแสดงวงเงินราคากลาง ปีงบประมาณ 2561

Comments are closed.