ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IC3) จำนวน 2 ห้อง วงเงิน 5,600,000.- บาท (ห้าล้านหกแสนบาทถ้วน)

ร่างประชาพิจารณ์ จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IC3) จำนวน 2 ห้อง วงเงิน 5,600,000.- บาท (ห้าล้านหกแสนบาทถ้วน)
สิงหาคม 18, 2017
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ตู้คอนเทนเนอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ วงเงิน 3,920,000.-บาท
สิงหาคม 18, 2017

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IC3) จำนวน 2 ห้อง วงเงิน 5,600,000.- บาท (ห้าล้านหกแสนบาทถ้วน)

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IC3) จำนวน 2 ห้อง วงเงิน 5,600,000.- บาท (ห้าล้านหกแสนบาทถ้วน)

ราคากลาง
ราคากลาง
TOR004_22.pdf
74.5 KiB
70 Downloads
Details

Comments are closed.