ประกาศร่างวิจารณ์งานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนรวมและปฎิบัติการ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ อาคารคณะศิลปศาสตร์ และอาคารศิลปะประจำชาติ จำนวน ๑ งาน

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ เป็นเงิน 123,563.60 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบสามบาทหกสิบสตางค์)
สิงหาคม 13, 2017
ประกาศราคากลางปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนรวมและปฎิบัติการ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ อาคารคณะศิลปศาสตร์ และอาคารศิลปะประจำชาติ จำนวน ๑ งาน จำนวนเงิน 5,048,948.03 บาท
สิงหาคม 15, 2017

ประกาศร่างวิจารณ์งานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนรวมและปฎิบัติการ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ อาคารคณะศิลปศาสตร์ และอาคารศิลปะประจำชาติ จำนวน ๑ งาน

ประกาศร่างวิจารณ์งานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนรวมและปฎิบัติการ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ อาคารคณะศิลปศาสตร์ และอาคารศิลปะประจำชาติ จำนวน 1 งาน
ประกาศวันที่ 15 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดการปรกาศ/รับฟังคำวิจารณ์วันที่ 18 สิงหาคม 2560

2017-08-15_sb1

Comments are closed.