Home » 2017 » สิงหาคม

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงบ้านพักสวัสดิการ ห้อง 631,632 และ 2935 จำนวน 3 ห้อง วงเงิน 297,077.30 (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค์)

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงบ้านพักสวัสดิการ ห้อง ...
Continue reading »