กรกฎาคม

กรกฎาคม 31, 2017

ประกาศราคากลางวัสดุ จำนวน 17 รายการ เป็นเงิน 123,563.60 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบสามบาทหกสิบสตางค์)

กรกฎาคม 27, 2017

ประกาศประกวดราคาจ้าง รายการ ปรับปรุงห้องน้ำชาย – หญิง คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 3 จำนวน 1 งาน วงเงิน 2,174,700.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจ้าง รายกา […]
กรกฎาคม 25, 2017

ประกาศราคากลางหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จานวน 7 รายการ เป็นเงิน 177,085.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดสิบห้าบาทถ้วน)

กรกฎาคม 21, 2017

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน ๑ หลัง

2017-07-21_01JB 2017-07-21 […]
กรกฎาคม 19, 2017

ประกาศราคากลางจัดจ้างพิมพ์เอกสารแนะแนวการศึกษาต่อ มทร.ธัญบุรี จำนวนเงิน 260,850.- (สองแสนหกหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ประกาศราคากลางจัดจ้างพิมพ์ […]
กรกฎาคม 18, 2017

ประกาศราคากลางซื้อโมเดลโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.) ธัญบุรี ขนาดไม่น้อยกว่า 1.36 x 1.36 ม. พร้อมฐานสูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. และครอบอะคริลิคใส ขนาดไม่น้อยกว่า 1.50 x 1.50 x 0.35 ม. จำนวน 1 ชุด

โมเดลโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม […]
กรกฎาคม 17, 2017

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน 1 หลัง

2017-07-14_ปร.4.1JB 2017-0 […]
กรกฎาคม 17, 2017

ประกาศพิจารณาร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน 1 หลัง

2017-07-17_01JB 2017-07-17 […]
กรกฎาคม 7, 2017

การประมูลราคาขายทอดตลาด

ด้วย สำนักวิทยบริการและเทค […]
กรกฎาคม 4, 2017

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน วงเงิน 800,000.- บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]