ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 1 งาน

ด้วย กองอาคารสถานที่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 1 งาน เดือน มิถุนายน 2560 วงเงินงบประมาณ 192,600.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)

ราคากลางขยะ มิถุนายน

Comments are closed.